DESPARTIREA / THE SEPARATION

POSTED IN Mariana November 10, 2021

 

 

DESPARTIREA / THE SEPARATION


Cu ochii îngroziţi privesc degradarea
– carne albă a peştelui şi a pâinii apără-mă!
Mă mişc printre tăceri şi morminte.
Aici – felul în care am împietrit şi eu
într-un noiembrie greu, prietene.
Alături – o masă de carne putredă.
Să-ţi imaginezi despărţirea de patrie
când singură dimineaţa stai în faţa paginii.
Auzi scrâşnetul
şi maşinăria începe să meargă: poeme
despre ceea ce aş fi putut deveni
dacă bâlciul de dincolo de fereastră
ar fi avut ritmul inimii mele.
Poeme despre partizanii din munţii sufletului.
Poeme de dragoste ca şopârlele cu coada tăiată.
Poeme despre gunoaie.
Poeme cu ochi umezi de câine.
Poeme despre prietenii dispăruţi sau pierduţi.
Poeme despre acizii sulfurici din minte,
vomitatul harnic şi sila, frumuseţea pierdută,
sărăcia, orbirea şi frica.

Şi cum mai huruie maşinăria asta, mamă,
cum mai huruie…

Să-ţi imaginezi despărţirea de patrie
şi o bătaie groasă în uşă
să te trezească.

S-a întâmplat de mult
şi tocmai în mijlocul patriei.

MARIANA MARIN

—————————–

The separation

With horrified eyes I watch the decay
– white flesh of fish and bread protect me!
I move among silences and graves.
Here – the way I froze
on a hard November too, my friend.
Beside – a table of rotting flesh.
Imagine parting from your homeland
when alone in the morning you stand before the page.
You hear the creak
and the machine starts running: poems
about what I could have become
if the fair beyond the window
had the rhythm of my heart.
Poems about the partisans in the mountains of the soul.
Love poems like lizards with their tails cut off.
Poems about garbage.
Poems with wet dog eyes.
Poems about missing or lost friends.
Poems about sulfuric acids in the mind,
the industious vomiting and the coercion, the lost beauty,
poverty, blindness and fear.

And how this machine roars, Mother,
how it roars…

Imagine the separation from your homeland
and a heavy knock on the door
to wake you up.

It’s been a long time
and right in the middle of the homeland.


English version, Maria Magdalena Biela

You must be login to post a comment. Click to login.

Loading