Kulttuuritietoinen ja kansainvälistyvä ohjaus

Kulttuuritietoinen ja kansainvälistyvä ohjaus

 

Maahanmuuttajien peruskoulu on aikuisille maahanmuuttajille tarkoitettu koulutus. ”Odotushuone” on erityisluokka, jonka tarkoituksena on valmentaa täysin kielitaidotonta maahanmuuttajaa siten, että hänen kielitaitonsa riittää suomenkielisen kouluopetuksen seuraamiseen. ”Odotushuoneen” toiminnasta vastaa maahanmuuttajakoordinaattori. Kokemus on osoittanut, että ”odotushuone” on toimiva ratkaisu missä tahansa oppilaitoksessa, jossa koulutetaan maahanmuuttajia. On huomattu, että ne opiskelijat, joita on valmennettu ”odotushuoneessa” ovat saavuttaneet huomattavasti parempia tuloksia eri kouluissa kuin ne, jotka ovat Suomeen tultuaan heti aloittaneet koulun suomeksi. ”Odotushuoneesta” tulleille kielen opiskelu on ollut paljon helpompaa ja syvempää. Siksi he myös kotoutuvat yhteiskuntaan nopeammin. Maahanmuuttajat hakeutuvat opetukseen yksitellen lukuvuoden aikana. Opetussuunnitelman mukaan etenevään lähiopetusryhmään voidaan kuitenkin ottaa opiskelijoita pääsääntöisesti vain lukuvuoden alussa, koska opetus etenee lukujärjestyksen mukaan. Maahanmuuttaja voidaan ottaa ”odotushuoneeseen” kuitenkin heti, eikä tarpeettomia viivästymisiä opetuksen aloittamisessa näin ole.
Odotushuoneessa opitaan suomen kielen alkeita, asioimistaitoja eri viranomaisten kanssa jne. Tavoitteena on välittömästi ja joustavasti ottaa maahanmuuttaja kotoutumista edistävään toimintaan. Maahanmuuttajat saavat näin mahdollisuuden aloittaa kotoutumisen jo ennen kuin he ovat saaneet virallisen statuksen Maahanmuuttovirastosta, Kelasta ja te-toimistosta.
Luku- ja kirjoitustaidottomat maahanmuuttajat voivat heti aloittaa luku- ja kirjoitustaidon opettelun suomeksi. Suomen kieltä opettaviin kouluihin tai suomen kielen kursseille vaaditaan yleensä pääsykoe. Odotushuoneessa pääsykoetta ei kuitenkaan ole, vaan tunneille voi osallistua heti. Vaatimuksena on vain säännöllinen osallistuminen ja halu oppia suomen kieltä.
Ensi askeleet Suomessa ovat maahanmuuttajalle tärkeitä kotoutumisen, työpaikan löytämisen ja suomen kielen opiskelun kannalta. Kokemus työstä maahanmuuttajien parissa on osoittanut, että n. 95% maahanmuuttajista, jotka ovat asuneet kolme vuotta suomessa, eivät ymmärrä heitä koskevia viranomaispäätöksiä. He eivät ymmärrä, miksi jotkut päätökset vaikuttavat ristiriitaisilta eri kunnissa, kaupungeissa ja kouluissa. Ensimmäinen kosketus Suomeen on maahanmuuttajalle kaikkein tärkein, koska hänen täytyy oppia tuntemaan velvollisuutensa ja oikeutensa. Tietämättömyys aiheuttaa monia virheitä. Työ- ja elinkeinotoimistot ja Kela eivät kerro maahanmuuttajalle riittävän selvästi, mitä hänen tulee Suomen lakien mukaan tehdä tai mitä hänen ei tule tehdä. Maahanmuuttaja voi tällöin ymmärtää asiat omalla tavallaan, ja tästä voi seurata hankaluuksia.
Odotushuone-ryhmästä vastaa maahanmuuttajakoordinaattori, joka toimii ryhmän opettajana sekä antaa opiskelijoille ohjausta ja neuvontaa. Hänen toimintansa on ensiarvoisen tärkeää. Hän keskustelee opiskelijoiden kanssa säännöllisesti kahden kesken, järjestää erilaisia vierailuja ja tutustumiskäyntejä. Niitä voidaan järjestää työpaikoille ja työelämämessuille. Maahanmuuttajakoordinaattori voi selittää opiskelijoille perusasiat työnhausta, työharjoittelusta ja työnteosta Suomessa. Hän kertoo myös näihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Oppitunnin ja yhteisen keskustelun jälkeen opiskelijoilla on myös mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen ja neuvontaan. He saavat koulutustaustaansa ja suomen kielen taitotasoonsa sopivia vastauksia työnhakuun tai harjoitteluun liittyviin kysymyksiinsä.
Kun maahanmuuttajalle selvitetään heti alusta perusteellisesti, mitä opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksia hänellä on Suomessa, kotoutuminen sujuu huomattavasti nopeammin kuin muutoin. Hänen ”odotushuoneessa” saamansa tuki ja ohjaus on ratkaisevan tärkeää, koska sen avulla rakennetaan perusta tulevalle Suomen kansalaiselle.  ”Odotushuoneessa” maahanmuuttaja saa tukea ja ohjausta, niin että hänestä kasvaa vastuullinen kansalainen, joka tuntee suomalaisen yhteiskunnan ja sen lait. ”Odotushuoneesta” saamansa tuen ja ohjauksen avulla maahanmuuttaja saa tarvitsemansa valmiudet jatkaa kotoutumisprosessiaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään parhain mahdollisin tuloksin.
Kaikilla maahanmuuttajilla, riippumatta siitä, millaisen koulutuksen ja sivistyksen he ovat saaneet lähtömaassaan, on Suomeen tullessaan yksi yhdistävä tekijä: kukaan ei osaa suomea, kaikki ovat nollatasolla. Kun maahanmuuttajat sitten ovat saaneet jonkin verran ohjausta ja tukea, he alkavat erottua toisistaan: lähtömaassaan korkeasti koulutetuilla on omat erityistarpeensa, nuoria taas täytyy ohjata jatko-opintoihin lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Pakolaiset tarvitsevat enemmän tukea ja huomiota voidakseen kotoutua tehokkaasti ja nopeasti.

 

 

Biela

Loading