Mariana Codrut

pasari voi pasari / feathers you feathers

POSTED IN Mariana Codrut September 10, 2022

pasari voi pasari / feathers you feathers

păsări voi păsări
în largul mărilor
cu vîntul în piept.
deasupra genune
dedesubt genune
la mijloc drum drept.

trupul încordat
se încheagă-n zbor
parcă din senin.
zbaterea aripilor
ține zarea viului
săgetînd-o-n plin.

păsări voi păsări
timpul ce ne leagă
prin inimi ne trece.
deasupra genune
dedesubt genune
albastră și rece.

Mariana CODRUT

…………………….

feathers you feathers
on the high seas
penetrating the wind.
above nothingness
below nothingness
in the middle road winged.

the body strenuous
curdles in the flight
as if out of the blue.
the flapping wings’ fight
holds the living’s sky
fully darting through.

feathers you feathers
the time that us binds
through our hearts shall pass.
above nothingness
below nothingness
blue and cold canvass.

trad. M. M. Biela

ca liliecii catifelaţi şi sîngeroşi / like the velvety, bloody bats

POSTED IN Mariana Codrut July 15, 2022

ca liliecii catifelaţi şi sîngeroşi / like the velvety, bloody bats

obscenitatea e hămesită de glorie
gloria e hămesită de obscenitate
– două surori incestuoase
cu limbaj obscen.
ce nu creşte şi nu se arată în linişte
sau nebuneşte e obscen. de aceea
tot ce ţîşneşte din pămînt
şi tot ce coboară din cer e nobil.
dacă n-am ochi decît pentru ce vine
din cer şi din pămînt
înseamnă că stau atîrnată în vid
ca liliecii catifelaţi şi sîngeroşi?


Mariana CODRUT


……………………

like the velvety, bloody bats

obscenity is famished with glory
glory is famished with obscenity
– two incestuous sisters
with obscene language.
what doesn’t grow and doesn’t show itself in silence
or madness is obscene. therefore
all that springs from the earth
and all that comes down from heaven is noble.
if I have eyes only for what comes
from heaven and earth
does it mean that I’m hanging in a void
like the velvety and bloody bats?

 

painting: Mihai CRISTE


trad. M. M. Biela

dacă / if

POSTED IN Mariana Codrut July 15, 2022

dacă / if

dacă nu mi-aş pune cu maximă candoare
gîtul sub tăişul fiecărei necunoscute
din matematica zilei
de parcă ar fi ultima, cea decisivă.
dacă nu mi-aş măsura sistematic
puterea de-a fi tot timpul eu
(a fi tu însuţi e singura victorie reală
în oricare dintre lumile posibile).
dacă n-aş convieţui cu gîndul la moarte
ca la un bărbat niciodată întîlnit…


Mariana CODRUT

…………………..

if

if I didn’t put with the utmost candor
my neck under the blade of every unknown
in the mathematics of the day
as if it were the last, the decisive one.
if I didn’t systematically measure
my power of always being myself
(being yourself is the only real victory)
in any of the possible worlds).
if I didn’t live thinking of death
like a man I’ve never met…

 

painting: Mihai Teodor OLTEANU
trad. M. M. Biela

mereu împotrivă / always against

POSTED IN Mariana Codrut July 15, 2022

mereu împotrivă / always against


mereu împotrivă înot
mereu şi împotriva mea
– altfel nu pot să văd
nu pot să aud nu pot să simt.
cordonul e viu sub straturi:
drastic şi pur
la capăt e un copil.
soarele verde vibrează în faţă –
dar umbra şi frigul
cu mult mai multă putere.
unde mă duc?

Mariana CODRUT

…………………….

always against

always swimming against
always even against myself
– otherwise I can’t see
I can’t hear I can’t feel.
the cord is alive under the layers:
drastically and purely
at the end is a child.
the green sun vibrates in front –
but the shadow and the cold
way more powerful.
where do I go?

 

painting: Mihai CRISTE


trad. M. M. Biela

focul / the fire

POSTED IN Mariana Codrut July 13, 2022

 

focul / the fire


între toţi şi toate focul e cel mai viu:
se cheltuieşte fără precauţie
se dăruie fără calcul
ignorînd cu desăvîrşire prezenţa altcuiva
ori singurătatea desăvîrşită.
se arată fără falsă pudoare focul
rămînînd pur chiar în moartea lui
pe care lungi clipe nu vrei s-o accepţi:
scormoneşti neliniştit jarul cenuşa
lemnele rămase în miros de vanilie.
puzderia de scîntei sfîşiind cerul
te prinde fără glas.
doar cînd s-au stins şi ele
întunericul năvăleşte peste tine
cu frica
şi legiunea de copii făcuţi cu ea.

 

MARIANA CODRUT


…………………………..

of all, the fire is the most alive:
it spends itself without caution
it gives itself without calculation
completely ignoring the presence of others
or the absolute solitude.
the fire shows itself without false modesty
remaining pure even in its death
which for long moments you do not want to accept:
You restlessly poke the embers the ashes
the wood left in vanilla scent.
the plethora of the sparks tearing the sky
catches you speechless.
only when they’re extinguished too
the darkness bursts upon you
with the fear
and the legion of children made with it.

 

trad. M. M. Biela

moartea e în altă parte / death is elsewhere

POSTED IN Mariana Codrut July 13, 2022

moartea e în altă parte / death is elsewhere

ea nu are glas de sirenă totuși
ne-acoperim bine urechile
să nu auzim cînd se-aruncă
și se-ncaieră cu alții din jur.

strîngem bine pleoapele
să nu vedem lupta inegală.
ne punem palmele pe urechi
să nu ne zdruncine
plînsul și vaietele acelora.

sîntem pregătiți cu toții:
o să vină cîndva la fiecare dar
pe rînd și ca o pisică molatică
nu ca un balaur vărsînd foc
din mii de boturi. asta nu!

va veni. fie. pînă atunci ținem
de-ale noastre cu fața senină –
moartea e în altă parte.

MARIANA CODRUT


……………………..

death is elsewhere

she has no siren’s voice though
we cover tightly our ears
so that we don’t hear when it throws itself
and scuffles with others around.

we close tightly our eyelids
so as not to see the unequal fight.
we put hands over our ears
lest we be shaken by
the weeping and wailing of those others.

we are all ready:
it will come to each one of us
one day at a time, and like an idle cat
not like a dragon shedding fire
from thousands of snouts. not that!

it will come. so be it. till then we hold
our own with a serene face –
death is elsewhere.

 

trad. M. M. Biela

feţele tale / your faces

POSTED IN Mariana Codrut February 16, 2022

feţele tale / your faces

mereu mi-au ascuns lumina din geamuri
( : moartea prin zid întindea veşnic tinere ramuri).
boleam de viaţa din mine fără măsură,
c-o creangă trecîndu-mi prin tîmpla scobită şi pură.
trimise prin tine scrisorile mele în cer n-au ajuns –
sigiliu de plumb sînt feţele tale, pe ele depus.

(Ultima patrie, 2007)


MARIANA CODRUT

……………….

your faces

the light from my windows they’ve always concealed
(: ever young branches, through the wall, death revealed).
sick with the life inside me with no measure
with a branch passing through my temple, hollow and pure.
my letters sent through you did not reach the sky –
lead seal are your faces on them dry.

(Last Homeland, 2007)

traducere, M. M. Biela

despre iesirea din labirint / about getting out of the maze

POSTED IN Mariana Codrut February 14, 2022

despre iesirea din labirint / about getting out of the maze

sint in proprii ochi un contur instabil
si accept senina fatalitatea acestui gind.
doar stiu: ca sa poti vedea bine ceva,
distanta optima e absolut necesara.
(si cine-i in ochii lui un contur net?
cine-i departe de el insusi?
poate fericitul sau nebunul.)


cind insa nu gasesc claritatea,
cuvintele capabile sa prinda in plasa
corpul diafan si dur totodata
al unei tensiuni interioare,
sint ca insul ratacit in labirint:
cauta iesirea plin de angoasa fiindca
nu iubeste bîiguiala oraculara
a liniilor (ea numai pe cei fericiti
si pe nebuni ii scoate afara).


uneori, si un singur cuvint e de-ajuns
sa sparga zidul labirintului.
sau sa deseneze pentru mine o usa pe el.

MARIANA CODRUT

……………….

about getting out of the maze

I am in my own eyes an unstable contour
and I accept serenely the fatality of this thought.
I only know: in order to see something well,
the optimal distance is absolutely necessary.
(and who is in his eyes a clear outline?
who is far from himself?
maybe the happy or the crazy.)


but when I don’t find the clarity,
the words capable of catching in the net
the ethereal and in the same time tough body
of an inner tension,
I’m like the fellow lost in the maze:
he seeks the exit full of anguish because
he doesn’t love the esoteric babbling
of the lines (she only brings out
the happy ones and the lunatics).


sometimes, one single word is enough
to break the wall of the maze.
or draw a door on it for me.

traducere, M. M. Biela

o gigantă roșie / a red giant

POSTED IN Mariana Codrut February 11, 2022

o gigantă roșie / a red giant


n-am cunoscut nimic mai viu decît mîinile mamei.
calde mereu și zbuciumate ca sîngele tînăr,
se zoreau chiar și în somn.
ele, ele aveau treabă numai cu viitorul.
asta făceau și dormind: șlefuiau pînă la transparență
pielița opacă dintre noi și ziua de mîine, să ne învingem
frica toți: copii, casă, cuiburi verzi din grădină.

în timpul ăsta ea era însă cu gîndurile tot în trecut,
cel de demult, cel de aproape, de mai aproape.
așa trecutul și viitorul și-o disputau continuu
– ce mare ajunsese mama, trasă cu toată forța
și într-o parte, și-n cealaltă de viitor și de trecut!

la mijloc, pe cerul albastru și rece al nopții,
o gigantă roșie. îmi luminează fața și acum.


MARIANA CODRUT


………………

a red giant


I’ve known nothing more alive than my mother’s hands.
always warm and troubled like the young blood,
they rushed even in their sleep.
they, they were concerned only with the future.
that’s what they were doing even while sleeping: they furbished to transparency
the opaque skin between us and tomorrow, to conquer
fear in all of us: children, house, green nests in the garden.

During this time, however, she was still thinking about the past,
the old one, the close one, the closer one.
so the past and the future were continually fighting over her
– how big my mother had become, pulled with all might
to and fro by the future and the past!

in the middle, on the cold blue night sky,
a red giant. it brightens my face even now.


traducere, M. M. Biela

poezia invincibila a lumii / the invincible poetry of the world

POSTED IN Mariana Codrut February 8, 2022

poezia invincibila a lumii / the invincible poetry of the world

nebunia poeziei e mai mare
decat nebunia banilor a sexului
a minciunii – religii eterne.

ce poate fi mai nebunesc
decat poezia invincibila a lumilor
cladite pe crestetul unui zeu
cu care el a deflorat la nastere
sexul mamei sale?

MARIANA CODRUT

…………………

the invincible poetry of the world

the madness of poetry is greater
than the madness of sex money
of lies – eternal religions.

what could be crazier
than the invincible poetry of the worlds
built on the head of a god
with which he deflowered at birth
the sex of his mother?

traducere, M. M. Biela

Loading