Mariana Codrut

cerul-diamant / the diamond-sky

POSTED IN Mariana Codrut July 28, 2023

cerul-diamant / the diamond-sky

înăuntru vedeai
prin piele, prin pléoape
– un cer cald, lichid
te ținea aproape.

nu știai de nu
cînd te-au smuls. au zis:
”și-n cerul de afară
să te scalzi ți-e scris!”.

dar, orbitor și rece,
el taie-n carne vie.
o bucată lui,
o bucată ție,
o bucată lui,
o bucată ție…

Mariana CODRUT

…………..

the diamond-sky

inside you could see
through skin, eyelids through
– a warm, liquid sky
that close held you.

of no you did not know
when snatched you’ve been.’twas said:
“in the sky outside
to bathe is your fate!”

but, blinding and cold,
living flesh he cuts through
one piece for him
one piece for you
one piece for him
one piece for you…

trad. M. M. Biela

oglinda / mirror

POSTED IN Mariana Codrut December 31, 2022

oglinda / mirror

stea în cădere
o fîntînă
în spaţiu săpînd
e satul copilăriei
îndepărtîndu-se de mine.

cînd se apleacă
deasupra stelei,
chipul meu
împietreşte
văzîndu-se.

(1989)

Mariana CODRUT

………………………………

mirror

falling star
a fountain
in space digging
is the village of childhood
receding from me.

when it leans
over the star
my face
hardens
at the sight.

trad. M. M. Biela

nemîngîiaţii există / the not caressed exist

POSTED IN Mariana Codrut November 1, 2022

Happy Birthday, Mariana CODRUT!

 

nemîngîiaţii există / the not caressed exist


svetlana spune: cine nu e mîngîiat nu există.
eu spun: existăm şi chiar am invadat pămîntul.
de mii de ani construim cetăţi în care trăiesc
şi mîngîiaţii plantăm livezi ori scriem
poveşti din care se înfruptă şi ei
trecem prin foc şi sabie sate oraşe ţări
pline de mîngîiaţi şi nemîngîiaţi laolaltă.

cine nu e mîngîiat (spune adevărul meu)
există şi umple pămîntul ba şi cerul
fiindcă Dumnezeu însuşi e singur.

de mirare-i doar că găsim în noi
atîta putere încît să trăim fără iubire.
să ne ducem singuri în braţe
trupul spre moarte.

Mariana CODRUT


…………………….

the not caressed exist


svetlana says: whoever is not caressed does not exist.
I say: we exist and we have actually invaded the earth.
for thousands of years we’ve been building cities where also
the caressed live we plant orchards or write
stories from which they also reap
we pass through fire and sword villages cities countries
full of the caressed and not caressed together.

who is not caressed (says my truth)
exists and fills the earth and even the sky
because God himself is alone.

it’s only wonder that we find in ourselves
so much strength to live without love.
to carry ourselves alone in our arms
the body to death.

trad. M. M. Biela

mică fugă / little getaway

POSTED IN Mariana Codrut October 28, 2022

mică fugă / little getaway

în octombrie pomii sînt
lumină arămie dulce
– nu văd moartea venind
printre ei să se culce.

(au ochii pururi ţintiţi
doar spre viaţa viitoare
aburită desfăcîndu-se
în multipla floare.)

iar soarele trece încet
tot dinspre est spre vest
cînd frunzele luminează
multiplu. în rest…

Mariana CODRUT

………………………

little getaway

in October the trees are
sweet copper light
– not seeing death coming
among them to lay tight.

(their eyes are always aimed
only to the coming hour
steamed unfolding
in multiple flower.)

and the sun passes slowly
still from east to west, as
the leaves light up
multiple times. otherwise…

trad. M. M. Biela

vară de basm / fairytale summer

POSTED IN Mariana Codrut October 15, 2022

vară de basm / fairytale summer

cîndva eu am fost balaur
și delfin și lup și măiastră
locuind oceanul de verde
luminoasa grădină albastră.

respiram pentru toți deodată
ziua-ntreagă trăind într-o mie.
(n-am uitat – pîn` și plînsul
devenea pe-atunci bucurie.)

la fel mi se-ntîmplă și azi
dar numai și numai în vis.
oceanul și boltita grădină
în frig de argint s-au închis.

totuși uneori le simt clar
îngerescul efort de-a-nvia.
și învie: iar e vară de basm
trăiesc iar în toți. e cîndva!

Mariana CODRUT


……………………..

fairytale summer

once I myself was a dragon
and dolphin, and wolf, and charmed bird
dwelling in the ocean of green
the bright blue garden flared.

I was breathing for all at once
all day long in a thousand living.
(I didn’t forget – then would become joy
even the weeping.)

same thing happens to me today
but only and only in dream.
the ocean and the vaulted garden
in the silver cold closed their gleam.

yet sometimes clearly I feel
their effort to revive, divine,
and they do: once more is ‘tale summer
and I live in them all. it’s sometime!

painting: Amanda Rackowe

trad. M. M. Biela

pasari voi pasari / feathers you feathers

POSTED IN Mariana Codrut September 10, 2022

pasari voi pasari / feathers you feathers

păsări voi păsări
în largul mărilor
cu vîntul în piept.
deasupra genune
dedesubt genune
la mijloc drum drept.

trupul încordat
se încheagă-n zbor
parcă din senin.
zbaterea aripilor
ține zarea viului
săgetînd-o-n plin.

păsări voi păsări
timpul ce ne leagă
prin inimi ne trece.
deasupra genune
dedesubt genune
albastră și rece.

Mariana CODRUT

…………………….

feathers you feathers
on the high seas
penetrating the wind.
above nothingness
below nothingness
in the middle road winged.

the body strenuous
curdles in the flight
as if out of the blue.
the flapping wings’ fight
holds the living’s sky
fully darting through.

feathers you feathers
the time that us binds
through our hearts shall pass.
above nothingness
below nothingness
blue and cold canvass.

trad. M. M. Biela

ca liliecii catifelaţi şi sîngeroşi / like the velvety, bloody bats

POSTED IN Mariana Codrut July 15, 2022

ca liliecii catifelaţi şi sîngeroşi / like the velvety, bloody bats

obscenitatea e hămesită de glorie
gloria e hămesită de obscenitate
– două surori incestuoase
cu limbaj obscen.
ce nu creşte şi nu se arată în linişte
sau nebuneşte e obscen. de aceea
tot ce ţîşneşte din pămînt
şi tot ce coboară din cer e nobil.
dacă n-am ochi decît pentru ce vine
din cer şi din pămînt
înseamnă că stau atîrnată în vid
ca liliecii catifelaţi şi sîngeroşi?


Mariana CODRUT


……………………

like the velvety, bloody bats

obscenity is famished with glory
glory is famished with obscenity
– two incestuous sisters
with obscene language.
what doesn’t grow and doesn’t show itself in silence
or madness is obscene. therefore
all that springs from the earth
and all that comes down from heaven is noble.
if I have eyes only for what comes
from heaven and earth
does it mean that I’m hanging in a void
like the velvety and bloody bats?

 

painting: Mihai CRISTE


trad. M. M. Biela

dacă / if

POSTED IN Mariana Codrut July 15, 2022

dacă / if

dacă nu mi-aş pune cu maximă candoare
gîtul sub tăişul fiecărei necunoscute
din matematica zilei
de parcă ar fi ultima, cea decisivă.
dacă nu mi-aş măsura sistematic
puterea de-a fi tot timpul eu
(a fi tu însuţi e singura victorie reală
în oricare dintre lumile posibile).
dacă n-aş convieţui cu gîndul la moarte
ca la un bărbat niciodată întîlnit…


Mariana CODRUT

…………………..

if

if I didn’t put with the utmost candor
my neck under the blade of every unknown
in the mathematics of the day
as if it were the last, the decisive one.
if I didn’t systematically measure
my power of always being myself
(being yourself is the only real victory)
in any of the possible worlds).
if I didn’t live thinking of death
like a man I’ve never met…

 

painting: Mihai Teodor OLTEANU
trad. M. M. Biela

mereu împotrivă / always against

POSTED IN Mariana Codrut July 15, 2022

mereu împotrivă / always against


mereu împotrivă înot
mereu şi împotriva mea
– altfel nu pot să văd
nu pot să aud nu pot să simt.
cordonul e viu sub straturi:
drastic şi pur
la capăt e un copil.
soarele verde vibrează în faţă –
dar umbra şi frigul
cu mult mai multă putere.
unde mă duc?

Mariana CODRUT

…………………….

always against

always swimming against
always even against myself
– otherwise I can’t see
I can’t hear I can’t feel.
the cord is alive under the layers:
drastically and purely
at the end is a child.
the green sun vibrates in front –
but the shadow and the cold
way more powerful.
where do I go?

 

painting: Mihai CRISTE


trad. M. M. Biela

focul / the fire

POSTED IN Mariana Codrut July 13, 2022

 

focul / the fire


între toţi şi toate focul e cel mai viu:
se cheltuieşte fără precauţie
se dăruie fără calcul
ignorînd cu desăvîrşire prezenţa altcuiva
ori singurătatea desăvîrşită.
se arată fără falsă pudoare focul
rămînînd pur chiar în moartea lui
pe care lungi clipe nu vrei s-o accepţi:
scormoneşti neliniştit jarul cenuşa
lemnele rămase în miros de vanilie.
puzderia de scîntei sfîşiind cerul
te prinde fără glas.
doar cînd s-au stins şi ele
întunericul năvăleşte peste tine
cu frica
şi legiunea de copii făcuţi cu ea.

 

MARIANA CODRUT


…………………………..

of all, the fire is the most alive:
it spends itself without caution
it gives itself without calculation
completely ignoring the presence of others
or the absolute solitude.
the fire shows itself without false modesty
remaining pure even in its death
which for long moments you do not want to accept:
You restlessly poke the embers the ashes
the wood left in vanilla scent.
the plethora of the sparks tearing the sky
catches you speechless.
only when they’re extinguished too
the darkness bursts upon you
with the fear
and the legion of children made with it.

 

trad. M. M. Biela

Loading